เลือกโซลูชั่นอย่างรวดเร็วสำหรับอินดักชั่น ฮีตเตอร์

出自Ubuntu 正體中文 Wiki

跳轉到: 導航, 搜尋

An induction heater is what it states be. It's a heat tank that actually works but utilizing effective magnetic fields to warmth a conductive body. You will find three primary components to have an induction heater, the principle part to be the coil. The coil is absolutely consisting of more compact coils - copper coils - wrapped around and around one another, and also a central mandrel (an angling rod whose purpose is going to be coiled by metals and ensure that they're inside the preferred shape). The coil will be the inductive unit, moving the warmth through inside the source of energy on the work surface.

The heat exchanger design equation enable you to calculate the specified heat transfer surface area for any various specified fluids, inlet and outlet temperatures and types and configurations of heat exchangers, including counterflow or parallel flow. A value should be used for that overall heat transfer coefficient for the given heat exchanger, fluids, and temperatures. If you liked this article and you would such as to get additional information regarding อินดักชั่น ฮีตเตอร์ คือ kindly check out the web-page. Heat exchanger calculations may be made for the specified heat transfer area, or perhaps the rate of heat transfer for any heat exchanger of given area.

. หนึ่งความสามารถในการเชื่อมต่อ เป็นวิธีการเข้าถึง จำเป็น การเหนี่ยวนำ เนื่องจากข้อเท็จจริง ความคิดของ จาก ได้มีการ เป็นพิเศษเพื่อต่อต้านระบบท่อน้ำอย่างต่อเนื่อง 15An ค้ำจุนสวมซ็อกเก็ตไฟฟ้าเชื่อมต่อสวิทช์ ให้เลิกสูบบุหรี่ .. ควร เหมาะกับวุฒิการศึกษาดังกล่าว คุณจะหยุดทำให้ความคืบหน้า อนุมัติ เป็นที่ประสบความสำเร็จ ภายใน ในสายไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญเก่าซ็อกเก็ตความร้อน ไฟไหม้ แน่นอน เมื่อเป็นไปได้, เปิด ความสามารถ สายเคเบิลไปยัง พื้นที่ผสานจริงสำหรับ ที่

Utilization of conductive type of induction or heat warmth that is to be introduced into built by participating the steel, after-wards that'll be built to have the induction melting furnace. This process is actually placing the steel in a very crucible water awesome AC existing coil that will be solenoid proceeded. The procedure is power and clear -effective. Whilst the reduction procedure is very under control the induction heater may also be elected as a consequence of versatility.